Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0x9096b4309224d751fcb43d7eb178dcffc122ad15 97 0 04:00 29/11/2023

Token Legion Network có mã ký hiệu là LGX hoạt động trên nền tảng bsc. Legion Token/LGX đã thực hiện 705 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 122,127.93 USD (536.73 ETH)

bsc0x1a515bf4e35aa2df67109281de6b3b00ec37675e 99 0 04:00 29/11/2023

Token 2G Carbon Coin có mã ký hiệu là 2GCC hoạt động trên nền tảng bsc. 2G CARBON COIN/2GCC đã thực hiện 41 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,819.26 USD (219.83 ETH)

eth0x628a3b2e302c7e896acc432d2d0dd22b6cb9bc88 72 0 04:00 29/11/2023

Token LimeWire có mã ký hiệu là LMWR hoạt động trên nền tảng eth. LimeWire Token/LMWR đã thực hiện 95 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 111,219.92 USD (54.37 ETH)

polygon0xc168e40227e4ebd8c1cae80f7a55a4f0e6d66c97 78 0 04:00 29/11/2023

Token Dfyn Network có mã ký hiệu là DFYN hoạt động trên nền tảng polygon. DFYN Token (PoS)/DFYN đã thực hiện 1,060 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 49,215.85 USD (66,224.02 ETH)

eth0xdc8af07a7861bedd104b8093ae3e9376fc8596d2 84 0 04:00 29/11/2023

Token Rocket Vault có mã ký hiệu là RVF hoạt động trên nền tảng eth. Rocket Vault/RVF đã thực hiện 121 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 266,814.79 USD (130.79 ETH)

bsc0xaf271839f2e37965a255945dcb8249d5f6a0b2d3 94 0 04:00 29/11/2023

Token A I Genesis có mã ký hiệu là AIG hoạt động trên nền tảng bsc. A.I Genesis Official/AIG đã thực hiện 148 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,204.23 USD (218.33 ETH)

eth0x34635280737b5bfe6c7dc2fc3065d60d66e78185 82 0 04:00 29/11/2023

Token Convex Prisma có mã ký hiệu là cvxPrisma hoạt động trên nền tảng eth. Convex Prisma/cvxPrisma đã thực hiện 98 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 234,712.28 USD (115.95 ETH)

eth0x3acfc40a19520d97648eb7c0891e747b7f2b0283 88 0 04:00 29/11/2023

Token μAzuki có mã ký hiệu là μAZUKI hoạt động trên nền tảng eth. μAzuki/μAZUKI đã thực hiện 3 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 26,728.75 USD (13.27 ETH)

bsc0x2d060ef4d6bf7f9e5edde373ab735513c0e4f944 94 0 04:00 29/11/2023

Token Solidus Ai Tech có mã ký hiệu là AITECH hoạt động trên nền tảng bsc. AITECH/AITECH đã thực hiện 1,941 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 363,395.33 USD (1,593.42 ETH)

bsc0xc632f90affec7121120275610bf17df9963f181c 252 0 04:00 29/11/2023

Token DEBT có mã ký hiệu là DEBT hoạt động trên nền tảng bsc. DEBT/DEBT đã thực hiện 5,855 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 151,463.27 USD (666.56 ETH)

eth0xdf3ac4f479375802a821f7b7b46cd7eb5e4262cc 81 0 04:00 29/11/2023

Token eUSD có mã ký hiệu là eUSD hoạt động trên nền tảng eth. eUSD/eUSD đã thực hiện 3 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 145,329.92 USD (71.37 ETH)

eth0xf939e0a03fb07f59a73314e73794be0e57ac1b4e 79 0 04:00 29/11/2023

Token crvUSD có mã ký hiệu là crvUSD hoạt động trên nền tảng eth. Curve.Fi USD Stablecoin/crvUSD đã thực hiện 362 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 22,966,697.23 USD (11,313.00 ETH)

eth0xd8fa690304d2b2824d918c0c7376e2823704557a 79 0 04:00 29/11/2023

Token SquidGrow có mã ký hiệu là SquidGrow hoạt động trên nền tảng eth. SquidGrow/SquidGrow đã thực hiện 64 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,236.28 USD (27.74 ETH)

eth0xb5b1b659da79a2507c27aad509f15b4874edc0cc 83 0 04:00 29/11/2023

Token DUST Protocol có mã ký hiệu là DUST hoạt động trên nền tảng eth. DUST Protocol/DUST đã thực hiện 191 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 139,370.05 USD (68.89 ETH)

eth0x6b0b3a982b4634ac68dd83a4dbf02311ce324181 82 0 04:00 29/11/2023

Token Artificial Liquid Intelligence Token có mã ký hiệu là ALI hoạt động trên nền tảng eth. Artificial Liquid Intelligence Token/ALI đã thực hiện 442 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 554,211.58 USD (272.82 ETH)

eth0xf25304e75026e6a35fedca3b0889ae5c4d3c55d8 95 0 04:00 29/11/2023

Token Viridis Network có mã ký hiệu là VRD hoạt động trên nền tảng eth. Viridis Network/VRD đã thực hiện 378 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 426,832.62 USD (209.71 ETH)

eth0xa89b728708be04f57c7a33c6f790b6f077298e26 68 0 04:00 29/11/2023

Token ReptilianZuckerBidenBartcoin có mã ký hiệu là BART hoạt động trên nền tảng eth. ReptilianZuckerBidenBartcoin/BART đã thực hiện 110 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 118,730.34 USD (58.94 ETH)

eth0x249e38ea4102d0cf8264d3701f1a0e39c4f2dc3b 81 0 04:00 29/11/2023

Token UFO Gaming có mã ký hiệu là UFO hoạt động trên nền tảng eth. THE TRUTH/UFO đã thực hiện 121 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 133,216.16 USD (65.62 ETH)

eth0xb244b3574a5627849fca2057e3854340def63071 87 0 04:00 29/11/2023

Token Veil Exchange có mã ký hiệu là VEIL hoạt động trên nền tảng eth. Veil/VEIL đã thực hiện 120 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 112,510.49 USD (55.50 ETH)

eth0x2c540c3c7be7af98278dc6963e092cd450009d1f 81 0 04:00 29/11/2023

Token Sparko có mã ký hiệu là SPARKO hoạt động trên nền tảng eth. Sparko/SPARKO đã thực hiện 126 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 161,210.48 USD (79.39 ETH)