Top 5 quy chế tiếp công dân năm 2022 2023

Top 1: Quyết định 1623/QĐ-UBND 2022 Quy chế tiếp công dân tại Trụ sở ...

Tác giả: thuvienphapluat.vn - Nhận 232 lượt đánh giá
Tóm tắt: . ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG -------. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------. Số: 1623/QĐ-UBND. Cao Bằng, ngày 07 tháng 11 năm 2022. QUYẾT ĐỊNHBAN HÀNH QUY CHẾ TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN TỈNH CAO BẰNGCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNGCăn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;Căn cứ L
Khớp với kết quả tìm kiếm: 7 thg 11, 2022 · Quyết định 1623/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Cao Bằng.7 thg 11, 2022 · Quyết định 1623/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Cao Bằng. ...

Top 2: Quyết định 456/QĐ-BNV 2023 Quy chế tiếp công dân giải quyết ...

Tác giả: thuvienphapluat.vn - Nhận 220 lượt đánh giá
Tóm tắt: . BỘ NỘI VỤ -------. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------. Số: 456/QĐ-BNV. Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2023. QUYẾT ĐỊNHBAN HÀNH QUY CHẾ TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH CỦA BỘ NỘI VỤBỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤCăn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;Căn cứ Luật Tố cáo ngày 12 tháng 6 năm 2018;Căn cứ Nghị định số. 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi
Khớp với kết quả tìm kiếm: 28 thg 6, 2023 · Quyết định 456/QĐ-BNV năm 2023 Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Bộ Nội vụ.28 thg 6, 2023 · Quyết định 456/QĐ-BNV năm 2023 Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Bộ Nội vụ. ...

Top 3: Quyết định 222/QĐ-VKSTC 2023 Quy chế tiếp công dân, giải quyết ...

Tác giả: luatvietnam.vn - Nhận 201 lượt đánh giá
Tóm tắt: . VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ________ Số: 222/QĐ-VKSTC. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________ Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2023. QUYẾT ĐỊNHBan hành Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp______________________VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT. NHÂN DÂN TỐI CAOCăn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011;. Căn cứ Luật Tố cáo năm 2018;Căn cứ Luậ
Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngày 22/6/2023, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định 222/QĐ-VKSTC ban hành Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát ...Ngày 22/6/2023, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định 222/QĐ-VKSTC ban hành Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát ... ...

Top 4: Quy chế tiếp công dân của Sở Tài chính Quảng Bình

Tác giả: stc.quangbinh.gov.vn - Nhận 156 lượt đánh giá
Tóm tắt: Căn cứ Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính Quảng Bình, Sở Tài chính Quảng Bình ban hành quy chế tiếp công dân của Sở Tài chính Quảng Bình.QUY CHẾ tiếp công dân của Sở Tài chính Quảng BìnhChương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhQuy chế này quy định về trách. nhiệm tiếp công dân; việc tổ chức tiếp công dân; nhiệm vụ, quyền hạn của công chức, viên chức tiếp cô
Khớp với kết quả tìm kiếm: Giám đốc Sở tiếp công dân vào ngày thứ năm, tuần thứ ba hàng tháng tại địa điểm tiếp công dân của Sở Tài chính, nếu ngày tiếp công dân trùng vào ngày nghĩ lễ, ...Giám đốc Sở tiếp công dân vào ngày thứ năm, tuần thứ ba hàng tháng tại địa điểm tiếp công dân của Sở Tài chính, nếu ngày tiếp công dân trùng vào ngày nghĩ lễ, ... ...

Top 5: Bộ Khoa học và Công Nghệ ban hành Quy chế Tiếp công dân

Tác giả: pbgdpl.moj.gov.vn - Nhận 147 lượt đánh giá
Tóm tắt: Người tiếp công dân là công chức, viên chức thuộc biên chế của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn, nắm vững chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, am hiểu thực tế, có khả năng vận động, thuyết phục quần chúng, nhiệt tình, bảo đảm yêu cầu về sức khỏe, có trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao và được người đứng đầu cơ quan, đơn vị giao thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân. Người tiếp công dân bao gồm người tiếp công. dân thườn
Khớp với kết quả tìm kiếm: 31 thg 8, 2022 · Ngày 31/5/2022, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 896/QĐ-BKHCN ban hành Quy chế Tiếp công dân của Bộ Khoa học và Công nghệ.31 thg 8, 2022 · Ngày 31/5/2022, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 896/QĐ-BKHCN ban hành Quy chế Tiếp công dân của Bộ Khoa học và Công nghệ. ...