So sánh cách mạng tháng 10 nga và cm mỹ năm 2024

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã có lịch sử 105 năm (7/11/1917- 7/11/2022). Đây là Cuộc cách mạng vĩ đại nhất, có tầm vóc lịch sử và tầm ảnh hưởng rộng lớn trong đời sống thế giới nhân loại của thế kỷ XX. Đó là điều không thể phủ nhận.Thế nhưng, trong nhiều năm qua có một số kẻ cơ hội chính trị lại tung ra các chiêu trò hòng phủ nhận lịch sử và giá trị của cuộc Cách mạng này. Đó là những luận điệu lố bịch, cần kiên quyết phê phán, bác bỏ.

So sánh cách mạng tháng 10 nga và cm mỹ năm 2024
Lãnh tụ Đảng Bolshevich V. I. Lenin tuyên bố thành lập chính quyền Xô Viết tại Đại hội Xô Viết toàn Nga ngày 7/11/1917 tại điện Smolnya, ngay sau khi chiếm Cung điện mùa Đông. Ảnh tư liệu

1. Họ cho rằng: “Cách mạng Tháng Mười Nga là một sai lầm của lịch sử”(!). là “cuộc nổi dậy mang tính chất Nga thuần túy”; “một cuộc bạo động phản dân chủ”...Biến cố sau sự sụp đổ của chế độ Chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Liên Xô và Đông Âu những năm 90 của thế kỷ XX, hệ thống các nước CNXH lâm vào thoái trào; các thế lực phản động tìm mọi cách xuyên tạc lịch sử, cố tình hạ thấp tầm vóc của Cách mạng Tháng Mười và bôi nhọ chủ nghĩa xã hội; rằng đó là "sự lầm lạc lịch sử"; Bản chất của những luận điệu đó không chỉ nhắm vào xuyên tạc một sự kiện lịch sử cụ thể, mà sâu xa hơn là qua đó phủ nhận học thuyết Mác-Lênin, phủ nhận chế độ CNXH, hướng lái các quốc gia, dân tộc đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Thế nhưng, những mưu đồ ấy cũng không thể xóa được tình cảm mà những người có lương tri và yêu chuộng hòa bình, của nhân dân lao động trên toàn thế giới dành cho Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917. Vậy sự thật là ở đâu? Lịch sử đã minh chứng: 2. Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga, một thời đại mới đã bắt đầu - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới; nó đã đi vào lịch sử nhân loại như là một sự kiện vĩ đại và tầm ảnh hưởng sâu rộng, làm rung chuyển, đảo lộn trật tự thế giới. Lần đầu tiên khát vọng của nhân loại về một xã hội tự do, công bằng, bình đẳng, dân chủ đã trở thành một hiện thực trong xã hội, có sức mạnh vô cùng to lớn lôi cuốn hàng nghìn triệu người vào hành động cách mạng, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Cho đến nay, trên thế giới chưa có một cuộc cách mạng xã hội nào có thể sánh được, càng không thể vượt qua được cuộc Cách mạng Tháng Mười về giá trị hiện thực và ý nghĩa thời đại của nó. Nhận định về tầm vóc, giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Mười, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế” (1). Cách mạng Tháng Mười Nga là cuộc cách mạng xã hội duy nhất trong lịch sử thực hiện được mục tiêu: Giải phóng con người, giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và tiến tới giải phóng toàn nhân loại. Nhờ đó, con người được sống với những phẩm giá, lương tri, danh dự, công bằng và lẽ phải được tôn trọng; hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc đã được tìm thấy giá trị đích thực. Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn luôn luôn là một minh chứng cho giá trị và sức sống bất diệt của nó, vẫn đang tiếp tục tác động mạnh mẽ đến toàn bộ phong trào cách mạng thế giới nói chung, là ngọn lửa soi sáng cho con đường cách mạng và sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam nói riêng. Đó là sự thật của lịch sử và chân lý, không thể nào phủ nhận được.

So sánh cách mạng tháng 10 nga và cm mỹ năm 2024
V.I.Lênin - nhà tư tưởng vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và nhân dân lao dộng và các dân tộc trên thế giới

3. Từ ngọn lửa Cách mạng Tháng Mười Nga, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng và phát triển sáng tạo những chân lý phổ quát của Chủ nghĩa Mác - Lênin, những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam, đưa cách mạng nước ta vượt qua nhiều khó khăn, liên tục giành được những thắng lợi to lớn. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, lãnh đạo Nhân dân ta tiến hành Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công; giành thắng lợi vĩ đại trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả; tiến hành công cuộc đổi mới đất nước đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Dù còn nhiều sóng gió, thử thách nhưng con đường mà Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra vẫn là “ngọn đuốc” vạch thời đại, là mục tiêu, lý tưởng, là tương lai tốt đẹp mà các dân tộc hướng tới. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (năm 1991), Đảng ta đã khẳng định: Lịch sử thế giới đang trải qua những bước quanh co; song, loài người cuối cùng nhất định sẽ tiến tới CNXH vì đó là quy luật tiến hóa của lịch sử. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (Bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta tiếp tục khẳng định: Đi lên CNXH là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng một lần nữa lại khẳng định và nhấn mạnh: Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, lý luận về đường lối đổi mới, về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới (trước năm 1986). Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Xã hội XHCN mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới. 4. Giá trị của Cách mạng Tháng Mười nhắc nhở trong mỗi chúng ta phải một lòng trung thành với lý tưởng và mục tiêu của cuộc Cách mạng vĩ đại ấy. Đã 105 năm lịch sử đi qua từ đó, với biết bao sự kiện mà nhân loại đã chứng kiến, có thành công và cả thất bại, có vinh quang chói sáng và cả những bi kịch đắng cay. Nhưng những giá trị của Cách mạng Tháng Mười sẽ không bao giờ bị tiêu diệt. Đó là lời khẳng định xuất phát từ xu thế vận động của lịch sử là không ngừng tiến lên, không ngừng phát triển; từ sức sống bền bỉ của các cuộc cách mạng chân chính, đích thực. Thực tiễn phát triển của cách mạng Việt Nam hơn 92 năm qua, di sản vĩ đại và cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những kinh nghiệm được tổng kết qua chặng đường hơn 35 năm đổi mới đã minh chứng cho lòng trung thành và niềm tin của chúng ta với Cách mạng Tháng Mười, với chủ nghĩa Mác – Lê-nin, với tư tưởng Hồ Chí Minh để hôm nay, ngày mai vững bước đi lên trên con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Bác Hồ, Đảng ta, dân tộc ta đã lựa chọn. Do vậy, những luận điệu bóp méo, xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc giá trị của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga với mưu đồ đen tối, không thể dễ dàng làm lung lạc dư luận, càng không bao giờ làm đảo lộn xu hướng phát triển tất yếu của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Quay lưng lại quá khứ và bôi nhọ các giá trị truyền thống tốt đẹp cũng chính là hành động phá hoại tương lai. Một trong những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà các Nghị quyết Đảng chỉ ra là: “Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước. Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước”. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân chúng ta cần nâng cao trách nhiệm, cảnh giác, hết sức tỉnh táo để phát hiện, ngăn chặn những luận điệu, thủ đoạn xuyên tạc lịch sử nói chung, trong đó có sự kiện lịch sử Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại.

Tác giả bài viết: TS. Nguyễn Huỳnh Huyện

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

  • Đang truy cập12
  • Hôm nay21
  • Tháng hiện tại47,630
  • Tổng lượt truy cập1,173,233