Hướng dẫn làm đề cương luận văn thạc sĩ năm 2024

 • 1. tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com - Tải miễn phí - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: .………. Mã ngành: ……………. Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 1. Trang bìa 2. Trang bìa lót
 • 2. tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com - Tải miễn phí - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: ……….. Mã ngành: …………... NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: ……………………………….. Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MÍNH
 • 3. tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com - Tải miễn phí - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Người hướng dẫn khoa học: ................................................................................... (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký) Luận văn thạc sĩ được bảo vệ tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm ... Thành phần Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị của Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ) TT Họ và tên Chức danh Hội đồng 1 Chủ tịch 2 Phản biện 1 3 Phản biện 2 4 Ủy viên 5 Ủy viên, Thư ký Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận văn sau khi luận văn đã được sửa chữa (nếu có). CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
 • 4. tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com - Tải miễn phí - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: ..........................................................................Giới tính: ................... Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................Nơi sinh: ................... Chuyên ngành: .............................................................................MSHV: ..................... I- Tên đề tài: .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. II- Nhiệm vụ: .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. III- Ngày giao nhiệm vụ (Ngày ghi trong QĐ giao đề tài): .......................................... IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: ...................................................................................... V- Người hướng dẫn khoa học (Ghi rõ học hàm, học vị, họ, tên): ............................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC (Họ tên và chữ ký) TRƯỞNG NGÀNH (Họ tên và chữ ký)
 • 5. miễn phí - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc. Học viên thực hiện luận văn (Ký và ghi rõ họ tên) (Bắt đầu đánh số trang La Mã, chữ thường (i) từ trang này)
 • 6. miễn phí - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 LỜI CÁM ƠN Tác giả bày tỏ tình cảm của mình đối với những cá nhân, tập thể và những ai liên quan đã hướng dẫn giúp đỡ, cộng tác và tài trợ kinh phí cho quá trình thực hiện luận văn. (font 13.) Họ và tên của tác giả luận văn (Nêu ngắn gọn, không dài quá 01 trang)
 • 7. miễn phí - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 TÓM TẮT TÊN ĐỀ TÀI Tóm tắt nội dung luận văn bằng Tiếng Việt (Không dài quá 01 trang)
 • 8. miễn phí - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 ABSTRACT TITLE (HV ghi tên đề tài bằng Tiếng Anh) Tóm tắt nội dung luận văn bằng tiếng Anh (Không dài quá 01 trang)
 • 9. miễn phí - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 MỤC LỤC (Phải bao gồm tất cả các trang có đánh số trang La Mã i, ii, ...) Ví dụ cách trình bày một Mục lục: MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN..............................................................................................................................i LỜI CÁM ƠN..................................................................................................................................ii TÓM TẮT........................................................................................................................................iii ABSTRACT .....................................................................................................................................iv MỤC LỤC .........................................................................................................................................v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .............................................................................................vi DANH MỤC CÁC BẢNG...........................................................................................................vii DANH MỤC CÁC HÌNH...........................................................................................................viii LỜI MỞ ĐẦU...................................................................................................................................1 1. Lí do chọn đề tài .......................................................................................................................2 2. Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................................................3 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu ..............................................................................................4 4. Phương pháp nghiên cứu .........................................................................................................5 5. Ý nghĩa thực tế của đề tài ........................................................................................................6 6. Cấu trúc luận văn ......................................................................................................................7 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN .............................................................................................. 8 1.1. Khái niệm..............................................................................................................................8 1.1.1. .......................................................................................................................................8 1.1.2. .......................................................................................................................................9 1.2. Tầm quan trọng .................................................................................................................10 1.2.1. .....................................................................................................................................10 1.2.2. .....................................................................................................................................11 1.3. ..... ..........................................................................................................................................12 1.4. ..... ..........................................................................................................................................13 1.5. ..... ..........................................................................................................................................14 TÓM TẮT CHƯƠNG 1 Chương 2. THỰC TRẠNG..........................................................................................................15 2.1. Giới thiệu chung về ...........................................................................................................15 2.1.1. .....................................................................................................................................16 2.1.2. .....................................................................................................................................17 2.2. Thực trạng...........................................................................................................................18 2.2.1. .....................................................................................................................................18 2.2.2. .....................................................................................................................................19 2.3. Đánh giá chung ..................................................................................................................20 2.3.1. Ưu điểm .....................................................................................................................21
 • 10. miễn phí - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 2.3.2. Nhược điểm ...............................................................................................................22 TÓM TẮT CHƯƠNG 2 Chương 3. GIẢI PHÁP.................................................................................................................23 3.1. Định hướng phát triển của công ty/đơn vị thời gian tới ...........................................24 3.1.1. .....................................................................................................................................24 3.1.2. .....................................................................................................................................25 3.2. Giải pháp .............................................................................................................................26 3.2.1. .....................................................................................................................................27 3.2.2. .....................................................................................................................................28 (Cơ sở đề ra giải pháp, nội dung giải pháp, biện pháp thực hiện, kết quả đạt được) TÓM TẮT CHƯƠNG 3 KẾT LUẬN TOÀN BỘ LUẬN VĂN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
 • 11. miễn phí - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT - Đối với những từ được lặp lại nhiều lần thì có thể viết tắt từ đó và liệt kê các từ viết tắt trong đề cương vào danh mục. Danh mục các từ viết tắt phải được sắp xếp theo thứ tự ABC của từ được viết tắt. - Đối với những từ viết tắt bằng tiếng Việt, chỉ cần phiên nghĩa đầy đủ từ tiếng Việt đã được viết tắt, không cần dịch nghĩa tiếng Anh (xem ví dụ bên dưới). - Đối với những từ viết tắt bằng tiếng Anh, phải có phiên nghĩa đầy đủ từ tiếng Anh đã được viết tắt, và kèm theo nghĩa tiếng Việt (xem ví dụ bên dưới). Ví dụ cách trình bày một Danh mục các từ viết tắt (để trình bày đẹp mắt, HV kẻ bảng để trình bày rồi chọn No border để ẩn khung): DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt AM Account Manager Quản lý khách hàng BHXH Bảo hiểm xã hội NH Ngân hàng WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại thế giới
 • 12. miễn phí - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 DANH MỤC CÁC BẢNG - Nếu trong luận văn có sử dụng Bảng thì liệt kê vào danh mục kèm số trang. Nếu không có Bảng thì không cần trang này trong luận văn. - Lưu ý khi trình bày bảng: Tên bảng nằm trên bảng, nguồn nằm dưới bảng. Ví dụ cách trình bày một Danh mục các bảng: DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1. Tên bảng 1.1 ........................................................................................................... 7 Bảng 1.2. Tên bảng 1.2 .........................................................................................................10 Bảng 2.1. Tên bảng 2.1 .........................................................................................................20 Bảng 3.1. Tên bảng 3.1 .........................................................................................................35
 • 13. miễn phí - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH - Nếu trong luận văn có sử dụng biểu đồ, đồ thị, sơ đồ, hình ảnh thì liệt kê vào danh mục kèm số trang. Nếu không có thì không cần trang này trong luận văn. - Lưu ý khi trình bày biểu đồ, đồ thị, sơ đồ, hình ảnh: Tên biểu đồ, đồ thị, sơ đồ, hình ảnh nằm dưới biểu đồ, đồ thị, sơ đồ, hình ảnh, trên nguồn). - Ví dụ cách trình bày một Danh mục các hình ảnh: DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH Hình 1.1. Tên hình 1.1 ............................................................................................................ 8 Hình 1.2. Tên hình 1.2 ..........................................................................................................11 Hình 2.1. Tên hình 2.1 ..........................................................................................................22 Hình 3.1. Tên hình 3.1 ..........................................................................................................37 .............................................................................. * Lưu ý: Nếu chỉ có hình ảnh (không có biểu đồ, đồ thị, sơ đồ thì chỉ cần ghi Danh mục các hình ảnh; tương tự cho các biểu đồ, đồ thị, sơ đồ)
 • 14. miễn phí - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 BỐ CỤC DỰ KIẾN CỦA LUẬN VĂN Đối với Luận văn hướng ứng dụng: 3 chương LỜI MỞ ĐẦU Bao gồm các nội dung: 1. Lý do chọn đề tài. 2. Mục tiêu nghiên cứu 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu, 4. Phương pháp nghiên cứu. 5.Ý nghĩa thực tế của đề tài 6. Cấu trúc luận văn Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Khái niệm 1.2 Tầm quan trọng 1.3.... 1.4 ... 1. 5 Bài học kinh nghiệm (nếu có) TÓM TẮT CHƯƠNG 1 Chương 2 THỰC TRẠNG .... 2.1 Giới thiệu công ty/ đơn vị nghiên cứu 2.2 Thực trạng 2.2.1….. 2.2.2.... 2.2 Đánh giá chung 2.2.1 Ưu điểm 2.2.2 Nhược điểm TÓM TẮT CHƯƠNG 2 Chương 3 GIẢI PHÁP .. 3.1 Định hướng phát triển của công ty thời gian tới 3.2 Giải pháp ( Cơ sở đề ra giải pháp, nội dung giải pháp, biện pháp/tiến độ thực hiện, tính khả thi) TÓM TẮT CHƯƠNG 3 KẾT LUẬN TOÀN BỘ LUẬN VĂN
 • 15. miễn phí - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Đối với Luận văn hướng nghiên cứu: 5 chương Chương 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết của đề tài. 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu, 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa nghiên cứu 1.6 Cấu trúc luận văn TÓM TẮT CHƯƠNG 1 Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.2 Tổng quan các nghiên cứu có liên quan và đề xuất mô hình nghiên cứu 2.2.1 Nghiên cứu nước ngoài 2.2.2. Nghiên cứu trong nước 2.3 Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết 2.4 Giới thiệu tổ chức TÓM TẮT CHƯƠNG 2 Chương 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Thiết kế nghiên cứu 3.1.1 Quy trình nghiên cứu 3.1.2 Nghiên cứu định tính 3.1.3 Nghiên cứu định lượng 3.1.4 Phương pháp chọn mẫu 3.1.5 Thiết kê bảng câu hỏi 3.2 Xây dựng thang đo 3.2.1 Phương pháp xây dựng thang đo 3.2.2 Nghiên cứu định tính khám phá, điều chỉnh, bổ sung thang đo 3.2.3 Thiết kế bảng câu hỏi nghiên cứu định lượng 3.2.4 Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết TÓM TẮT CHƯƠNG 3 Chương 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Mô tả mẫu 4.2 Đánh giá độ tin cậy của của thang đo CRONBACH’S ALPHA 4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 4.4 Phân tích mô hình hối quy đa biến 4.4.1 phân tích mô hình hồi quy đa biến
 • 16. miễn phí - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 4.4.2 Đánh giá tầm quan trọng của các yếu tố TÓM TẮT CHƯƠNG 4 Chương 5. HÀM Ý QUẢN TRỊ VÀ KIẾN NGHỊ TÓM TẮT CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN TOÀN BỘ LUẬN VĂN TÀI LIỆU THAM KHẢO (Không ghi số trang) PHỤ LỤC (Không ghi số trang
 • 17. miễn phí - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 HƯỚNG DẪN VỀ HÌNH THỨC VIẾT LUẬN VĂN THẠC SĨ Mã ngành:  Quản trị kinh doanh: 8340101  Tài chính ngân hàng: 8340201  Kế toán: 8340301 1. Hình thức luận văn phải tuân thủ các quy định sau 1.1. Về văn bản - Luận văn được in ấn và đóng bìa nylon và giấy cứng. Riêng các luận văn được nộp tại thư viện sau bảo vệ sẽ in bìa cứng xanh rêu, chữ nhũ vàng. - Font: Times New Roman , size: 13, paragraph – line spacing: 1.5 line, khổ giấy A 4, in 1 mặt. Mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ - Số thứ tự trang đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy. Được tính là trang 1 khi bắt đầu vào nội dung chính (mở đầu), còn các phần trước đó đánh số thứ tự theo i, ii, iii… - Định lề trang giấy: Top: 3.5cm Bottom: 3cm Left:3.5cm Right: 2cm Header:2cm Footer: 1.5cm - Luận văn được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210x297cm), độ dài 60 đến 80 trang, không kể tài liệu tham khảo, phụ lục. 2. Tiểu mục Các tiểu mục của luận văn được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất bốn chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ 4.1.2.1 chỉ tiểu mục 1, nhóm tiểu mục 2, mục 1, chương 4). Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất hai tiểu mục. Cách đánh số chương như sau: Chương 1. TÊN CHƯƠNG (Chương 1- chữ thường, in đậm, font 14. Tên chương in hoa, font 14) 1.1. …………………… 1.1.1…………… 1.1.2……….. 1.2…………. Chương 2. TÊN CHƯƠNG 2.1. …………………… 2.2. …………………… Chương 3. TÊN CHƯƠNG 3.1. …………………… 3.2. ……………………
 • 18. miễn phí - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Các tiểu mục do học viên triên khai đồng bộ theo từng cấp. Ví dụ: mục “1.1” có thể in đậm, chữ thường (không được in hoa), tiếp đến mục “1.1.1” chữ xiên, đậm v.v… Tuy nhiên cấp tiểu mục khác nhau thì font chữ phải quy định khác nhau. 3. Bảng biểu, hình vẽ, phương trình Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương; ví dụ Hình 3.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong chương 3. Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ, ví dụ “Nguồn: Bộ Tài chính 1996”. Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong danh mục Tài liệu tham khảo. Đầu đề của bảng biểu ghi phía trên bảng, đầu đề của hình vẽ ghi phía dưới hình. Các bảng rộng vẫn nên trình bày theo chiều đứng dài 297m của trang giấy, chiều rộng của trang giấy có thể hơn 210m. Khi đề cập đến các bảng biểu và hình vẽ phải nêu rõ số của hình và bảng biểu đó, ví dụ “…được nêu trong bảng 4.1” hoặc “(xem hình 3.2)” mà không được viết “…được nêu trong bảng dưới đây” hoặc “trong đồ thị của X và T sau”. Trong bảng biểu có số liệu thì tối thiểu phải có 01 cột hoặc hàng được tính toán hoặc so sánh, có thể sử dụng các chỉ tiêu như tỷ trọng, tốc độ phát triển, tốc độ tăng trưởng v.v…. Ví dụ về trình bày bảng và sơ đồ, biểu đồ Bảng 1.1: Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu theo châu lục, khối nước và một số thị trường lớn năm 2018 Thị trường Xuất khẩu Nhập khẩu Kim ngạch (Tỷ USD) So với năm 2017 (%) Tỷ trọng (%) Kim ngạch (Tỷ USD) So với năm 2017 (%) Tỷ trọng (%) Châu Á 131,36 16,15 53,95 190,04 9,14 80,29 - ASEAN 24,52 13,76 10,07 31,77 12,23 13,42 - Trung Quốc 41,27 16,56 16,95 65,44 11,68 27,65 - Hàn Quốc 18,20 22,85 7,48 47,50 1,14 20,07 - Nhật Bản 18,85 11,82 7,74 19,01 11,98 8,03 Châu Âu 46,30 7,68 19,01 17,81 18,65 7,53 - EU(28) 41,88 9,42 17,20 13,89 13,95 5,87 Châu Đại Dương 4,90 21,05 2,01 4,41 17,10 1,86 Châu Mỹ 58,04 10,95 23,84 20,33 26,66 8,59 - Hoa Kỳ 47,53 14,27 19,52 12,75 36,42 5,39 Châu Phi 2,88 8,18 1,18 4,10 1,14 1,73 Tổng 243,48 13,19 100,00 236,69 11,12 100,00 Nguồn: Tổng cục Hải quan
 • 19. miễn phí - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Bảng 1.2: Lượng khách quốc tế đến các khu vực giai đoạn 2000 - 2010 Khu vực Khách du lịch quốc tế đến (triệu lượt) Thị phần (%) 2000 2005 2008 2009 2010 2010 1. Châu Âu 385,6 439,4 485,2 461,5 476,6 50,7 2. Châu Á-TBD 110,1 153,6 184,1 180,9 203,8 21,7 3. Châu Mỹ 128,2 133,3 147,8 140,6 149,8 15,9 4. Châu Phi 26,5 35,4 44,4 46,0 49,4 5,2 5. Trung Đông 24,1 36,3 55,2 52,9 60,3 6,4 * Thế giới 674,5 798,0 916,7 881,9 939,9 100,0 Nguồn: Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) năm 2011 Lưu ý: - Bảng phải có đơn vị tính, tên bảng, nguồn - Tên bảng phải đánh số và nằm phía trên, không có đường kẻ dọc. Nên có chỉ tiêu so sánh như tốc độ phát triển, tốc độ tăng trưởng hay tỷ trọng, thị phần v.v... Biểu đồ 2.1 Nợ công của Trung Quốc Biểu đồ 2.2 : 10 nhóm hàng xuất khẩu đạt mức tăng về trị giá lớn nhất năm 2018 Nguồn: Tổng cục Hải quan Lưu ý: Tên sơ đồ, biểu đồ, đồ thị nằm phía dưới; phải có nguồn lấy số liệu.
 • 20. miễn phí - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 4. Viết tắt Không lạm dụng việc viết tắt trong luật văn. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong luận văn. Không viết những cụm từ dài, những mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong luận văn. Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên các cơ quan, tổ chức… thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Luận văn phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu luận văn. Không được viết tắt tại tên luận văn và các đề mục trong luận văn 5. Cách thức trích dẫn tài liệu trong phần nội dung bài (Cách dẫn nguồn trong luận văn) Cách thức trích dẫn và ghi danh mục tài liệu tham khảo theo Hệ thống Havard là hệ thống trích theo tên tác giả và năm xuất bản. Theo hệ thống này thì họ (surname) của tác giả và năm xuất bản của tài liệu tham khảo sẽ được ghi trong phần bài viết của luận văn, luận án, bài báo,…). Mỗi thông tin được trích dẫn phải được ghi rõ nguồn trích dẫn chính xác và nhất quán trong toàn bài viết. Các hình thức trích dẫn: trích dẫn các thông tin, nội dung của các tài liệu trong phần nội dung bài viết có 2 dạng khác nhau: trích dẫn trực tiếp và trích dẫn gián tiếp. 5.1. Trích dẫn trực tiếp Khi tên của tác giả được nêu trong câu/đoạn văn, hoặc trích dẫn nguyên văn một phần câu, một câu, một đoạn văn, hình ảnh, sơ đồ, quy trình,… vào bài viết. Trích dẫn nguyên văn phải bảo đảm đúng chính xác từ ngữ, định dạng thông tin của tác giả được trích dẫn. “Phần trích dẫn được đặt trong ngoặc kép ”, (tên tác giả, năm xuất bản và số trang) hoặc trong ‘ngoặc đơn’. Ví dụ: + “Điều then chốt để hiểu kinh tế học vi mô là phải nhận biết rằng tiêu điểm chính của nó là vai trò của các loại giá” (Gittins, 2006, trang 18). + Cormack (1994, trang 32-33) phát biểu rằng “khi viết bài mà bài viết đó có các độc giả là giới chuyên môn học thuật đọc, người viết luôn luôn/lúc nào cũng phải nêu nguồn trích dẫn từ các công trình đã được xuất bản”. + Cormack (1994, pp.32-33) states that “when writing for a professional readership, writers invariably make reference to already published works”. Lưu ý: Theo hệ thống Harvard thì trích dẫn trực tiếp được đặt trong ngoặc kép. Nhưng việc sử dụng ngoặc đơn cũng có thể được và nhiều trường trên thế giới áp dụng cho dễ nhìn. 5.2.Trích dẫn gián tiếp Là việc sử dụng một cụm từ, ý tưởng, kết quả, hoặc đại ý của một vấn đề để diễn tả theo ý, cách viết của mình trong bài viết. Đây là cách trích dẫn được khuyến khích sử dụng để trích dẫn trong bài.
 • 21. miễn phí - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Trường hợp không thể viết lại khác hơn hoặc muốn giữ nguyên văn của tác giả được trích dẫn thì mới áp dụng cách trích dẫn trực tiếp. Khi không nêu tên của tác giả trong câu/đoạn văn viết mà chỉ sử dụng thông tin/ ý tưởng thì tên tác giả và năm xuất bản (cánh nhau dấu phẩy) được đặt trong ngoặc đơn ở cuối câu/đoạn văn. Ví dụ: + Việc tham khảo và trích dẫn các tài liệu đã xuất bản là một đặc trưng trong việc viết những bài cho đối tượng độc giả là những nhà chuyên môn học thuật (Cormack, 1994). + Making reference to published work appears to be characteristic of writing for a professional audience (Cormack, 1994). 5.3.Các nguyên tắc trích dẫn Tác giả của các thông tin được trích dẫn trong bài được định nghĩa là cá nhân (một tác giả), tập thể (nhiều tác giả), các cơ quan, tổ chức (chính phủ, phi chính phủ, liên hiệp quốc, hội/đoàn khoa học, trong nước và ngoài nước). Không ghi học hàm, học vị, địa vị xã hội của tác giả. Tác giả là người Việt Nam, viết bằng tiếng việt: ghi đầy đủ họ và tên của tác giả theo đúng trật tự của tiếng Việt. Ví dụ: Nguyễn Văn Hóa (2009), Trịnh Thị Vân Hà (2010), Nguyễn Hoàng Dương (2015) v.v… Tác giả là người nước ngoài, viết bằng tiếng Anh: ghi họ của tác giả (theo cách viết tiếng Anh của nước ngoài). Ví dụ: tên đầy đủ của tác giả và năm xuất bản là Hans Opschoor (2005) thì ghi là Opschoor (2005); James Robert Jones (1992) thì ghi là Jones (1992). Công trình nghiên cứu có 03 tác giả trở lên thì dẫn tên tác giả chính và cộng sự. Ví dụ: Nguyễn Quyết Thắng, Vũ Thị Hường và Tô Thu thủy (2015) thì dẫn là Nguyễn Quyết Thắng và cộng sự (2015). tuy nhiên danh mục tài liệu tham khảo phải có đầy đủ cả 03 tác giả này. Tác giả là các tổ chức, không phải là cá nhân hoặc tập thể tác giả: thì gi tên tổ chức như Tổng cục Du lịch Việt Nam (2015); Sở Du lịch Tp.HCM (2016) v.v.. Nếu tổ chức/cơ quan đó có tên viết tắt rất phổ biến và nhiều người biết đến thì sử dụng tên viết tắt. Nếu không thì ghi đầy đủ tên cơ quan/tổ chức. Ví dụ: Tổng cục thống kê hoặc TCTK; Ngân hàng thế giới hoặc NHTG; Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh hoặc HUTECH; General Statistical Office hoặc GSO; World Bank hoặc WB, United Nations Development Programme hoặc UNDP, International Monetary Fund hoặc IMF… Tuy nhiên các từ viết tắt này phải có trong danh mục các từ viết tắt đầu luận văn. Lưu ý: Luận văn thạc sĩ chỉ được dẫn nguồn từ các bài nghiên cứu, báo cáo, số liệu của các cơ quan ban ngành; báo cáo và số liệu công bố của các tổ chức trong và
 • 22. miễn phí - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 ngoài nước, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ v.v… Tuyết đối không được dẫn nguồn của các bậc học thấp hơn như luận văn tốt nghiệp đại học, tiểu luận, báo cáo bậc đại học, cao đẳng… 6. Tài liệu tham khảo V.ĐTSĐH-KHCN yêu cầu ở bậc học thạc sĩ việc dẫn nguồn và tài liệu tham khảo phải được học viên quan tâm và làm đúng theo hướng dẫn. Đây là điều rất cơ bản trong nghiên cứu nên luận văn sẽ không được bảo vệ nếu không thực hiện đúng vấn đề này.  Sách: Tên tác giả (năm xb). Tên sách. Nhà xb, Nơi xb.  Bài báo nghiên cứu đăng trên tạp chí: Tên tác giả (năm xb). ‘Tên bài báo’. Tên tạp chí, Volume (số), số trang đầu & cuối của bài báo trong tạp chí.  Bài báo đăng trên tạp chí điện tử: Tên tác giả (năm xb). Tên bài báo [online], tên tạp chí điện tử, Volume (số), ngày xem, truy cập từ <URL>.  Bài báo được đăng trong Kỷ Yếu Hội Thảo: Tên tác giả (năm tổ chức HT). Tên bài báo. Tên kỷ yếu hội thảo, ngày tổ chức HT, địa điểm tổ chức HT, số trang đầu & cuối của bài báo được in trong kỷ yếu.  Sách điện tử: Tên tác giả (năm xb). Tên sách [online], Nhà xb, ngày truy cập, từ <URL>.  Luận văn/luận án: Tên tác giả (năm xb). Tên đề tài luận văn/luận án. Luận văn thạc sĩ/Luận án tiến sĩ, Khoa chuyên ngành, tên Trường Đại học.  Các tài liệu từ internet/website: Tên tác giả (năm). Tên tài liệu [online], ngày tháng năm truy cập, từ <URL>.  Báo cáo của Chính phủ: Tên tác giả/tên cơ quan chính phủ (năm xb báo cáo). Tên báo cáo, tên bộ phận trực tiếp lập báo cáo. Nơi xuất bản báo cáo, số trang của báo cáo.  Văn bản pháp lý của Chính phủ: Tên tác giả/tên cơ quan chính phủ (năm xb báo cáo). Tên văn bản/qui định, cơ quan ban hành văn bản/qui định, số hiệu của văn bản/qui định pháp lý. Nơi ban hành.  Bản vẽ, hình vẽ, hình ảnh: Tên tác giả/tên cơ quan (năm phát hành bản vẽ, hình ảnh). Tiêu đề hình ảnh, bản vẽ, hình vẽ, Nơi phát hành bản vẽ, hình ảnh.